پلن 512 ویژه عید تا عید

خرید یک ماهه ماه اول27,500 تومان

خرید سه ماهه هر ماه28,500 تومان

پلن 1024 ویژه عید تا عید

خرید یک ماهه ماه اول37,500 تومان

خرید سه ماهه هر ماه38,500 تومان